Kancelaria

Kancelaria mieści się na I piętrze narożnej kamienicy przy ul. Królewskiej 7 w Krakowie (wejście do budynku od strony ul. Józefitów), w strefie…

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości…

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią…

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku:

– notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną,

– w zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a dokonane przez niego czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego,

– czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim; na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego,

– przed planowaną czynnością notarialną wskazany jest kontakt z notariuszem w celu ustalenia warunków, treści oraz formy czynności notarialnej, a także w celu skompletowania niezbędnych dokumentów, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej w ustalonym przez strony terminie.

W zakresie czynności Kancelarii Notarialnej mieści się:

Sporządzanie aktów notarialnych

a) umowy

– sprzedaży,
– zamiany,
– pożyczki,
– darowizny,
– dożywocia,
– o rentę,
– o dział spadku,
– o zniesienie współwłasności,
– ustanowienia hipoteki,
– ustanowienia użytkowania, służebności osobistych, gruntowych i przesyłu,
– oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
– deweloperskie,
– ustanowienia odrębnej własności lokali,
– spółek (prawa handlowego oraz cywilnego),
– majątkowe małżeńskie,
– o podział majątku wspólnego,
– najmu,
– przedwstępne,
– inne umowy przenoszące własność nieruchomości i innych praw majątkowych,
b) ugody,
c) akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
d) pełnomocnictwa,
e) testamenty i oświadczenia o odwołaniu testamentów,
f) akty poddania się rygorowi egzekucji.– o rentę,

Sporządzanie poświadczeń

a) własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać,

b) zgodności odpisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami,
c) czasu okazania dokumentów,
d) pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu,

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego

Doręczanie oświadczeń

Spisywanie protokołów

w tym: zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, walnych zgromadzeń spółdzielni, zebrań wspólnoty mieszkaniowej, zgromadzeń wspólników innych spółek i innych osób prawnych, również zgromadzeń ich organów (zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej).

Kancelaria Notarialna, Maria Kwiecińska - Stybel, Anna Obler

ul. Królewska 7, 30-040 Kraków

Tel: 48 12 6326190, fax: 48 12 4233633

MARIA KWIECIŃSKA - STYBEL, ANNA OBLER

Kancelaria Notarialna